Výbor ZDaES

Predseda
Mgr. Ing. Jozef Borovka

Podpredseda
doc. PhDr. Ľubomíra Tkáčová, PhD.

Členovia
Mgr. Lucia Demková
Mgr. Magdaléna Belanová
Bc. Lucia Vojtovičová

Kontrolór
Ľudmila Halásová